Tôi không xài Nails123 or LLDTek POS

Tính năng tự động tính lương, in checks và tickets chỉ work với Nails123 và LLDTek POS. Tuy nhiên bạn vẫn có thể in payout check với CheckBuilder được nhưng bạn phải tự nhập số tiền lương vào. Trong tương lai CheckBuilder sẽ support thêm nhiều POS khác nữa.