Phải cần gì để xài được CheckBuilder

  • Laptop hoặc desktop xài Windows 10 hay 11
  • Internet
  • Máy in và giấy để in checks
  • Tiệm đang xài Nails 123 or LLDTek POS