Expstudio và LLDTek or Nails 123 có phải là một?

Expstudio hoạt động độc lập và không phải là reseller or affiliate với LLDTek or Nails 123.